Objednávka

Ako objednať

V prípade záujmu o naše výrobky, si ich môžete objednať, prostredníctvom nášho internetového obchodu. Všetky výrobky sú jedinečné, čiže pri požiadavke viacerých kusov z toho istého výrobku je nutné počítať s dobou výroby ktorá je pri každom výrobku iná. Tak isto je možné nechať si vyrobiť daný predmet na objednávku podľa vami stanovených kritérií. V prípade takejto špeciálnej požiadavky nás prosím kontaktujte e-mailom, ktorý je uvedený v kontaktných údajoch.
Dots

Spôsob dopravy

Vami objednaný výrobok si môžete prísť prevziať osobne, pokiaľ ste z Bratislavy, či blízkeho okolia. V prípade väčšej vzdialenosti vášho bydliska vám bude tovar zaslaný na dobierku slovenskou poštou. Ak potrebujete mať daný tovar čo najskôr, je možné poslať ho kuriérom, čo však prirodzene zvýši cenu dodania. Je len na vás ktorý spôsob si vyberiete.
Dots

Podmienky nákupu

I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) sa vzťahujú na obchodnoprávne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - Dagmar Straková, Haburská 20, 821 01 Bratislava, IČO: 44 370 318, zapísaný na Obvodnom úrade v Bratislave, číslo živnostenského registra: 110 - 180635 (ďalej len "predávajúci"), uzatvorené prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (ale nielen) (ďalej len "obchod").

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po autorizácii na webovej stránke predávajúceho vykonala elektronickú objednávku, ktorá bola zachytená a spracovaná elektronickým spôsobom.

Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ak si to predávajúci vyhradí alebo dodaním tovaru kupujúcemu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah elektronickej objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Deň zadania elektronickej objednávky: deň, kedy na webovej stránke predávajúceho je zachytená riadne vyplnená objednávka (podľa objednávkového formulára tejto webovej stránky) kupujúceho. Takto zadaná elektronická objednávka je pre kupujúceho záväzná, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim klientom dodávať:
- správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, nezaťažený právnymi ťarchami tretích osôb.

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a to podľa povahy tovaru, napr..
- Faktúru - daňový doklad
- Dodací (záručný) list predávajúceho
- Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

3. Predávajúci zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie, ak tak predávajúci rozhodne.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa predávajúceho) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia,
- prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
- alebo ak predávajúci zistí, že k tovaru sa viaže akékoľvek právna vada, ktorá obmedzuje nakladanie s týmto tovarom.

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu,
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania elektronickej objednávky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri zadaní elektronickej objednávky. Kupujúci zadaním elektronickej objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú klientom pri zadaní objednávky.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávok tovaru, ktorý je naviazaný na zhotovenie tretími osobami na základe špeciálnej objednávky ( predovšetkým dielo na objednávku, ktoré nie je na sklade a je potrebné ho vyrobiť podľa špecifických požiadaviek klienta) na základe vlastného uváženia požadovať platbu vopred alebo jej časť ako zálohovú platbu. Zároveň je oprávnený a klient povinný realizovať aj ďalšiu autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, ako aj po neúspešnej autorizácii (aspoň dva pokusy o tel. autorizáciu) predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. Predávajúci je okrem prípadov v predchádzajúcom bode oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 250 € požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu ( dasastrakova@gmail.com ). V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru; nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

8. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu (dasastrakova@gmail.com). O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od doručenia odstúpenia. Odstúpenie nie je možné, ak sa jedná o tovar objednaný špeciálne na objednávku, podľa špecifikácii kupujúceho.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad a v pôvodnom balení do 10 dní.

11. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet alebo osobne u predávajúceho.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
- ak je dôvodné podozrenie, že kupujúci uviedol do elektronickej objednávky falošné, klamlivé alebo nesprávne údaje
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru,
- nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim prostredníctvom zasielateľských služieb (pošta, kuriér a pod.) tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo po výbere spôsobu dodania tovaru kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od predávajúceho.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (typicky do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. V prípade „špeciálnej“ objednávky, ktorá v prevažnej miere závisí od dodania tretích strán (dielo na želanie podľa špecifikácii kupujúceho) sa dodacia doba bude špecifikovať v potvrdení elektronickej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Ak táto dodacia lehota bude dlhšia ako 6 týždňov, kupujúci môže od tejto zmluvy do 3 dní odstúpiť a to formou doručenia e – mailovej správy na e – mailovú adresu predávajúceho.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované na webovej stránke predávajúceho sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Dobierka Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku podľa platného cenníka zvoleného prepravcu, pokiaľ nie je uvedené inak.

b) V hotovosti Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.

c) Prevodnom na účet v banke Cenu za objednaný tovar kupujúci môže previesť bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení predávajúceho o prijatí elektronickej objednávky kupujúceho.

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predávajúceho.

VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s povahou dodaného tovaru a nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu, ak tovar takýto návod obsahuje.

VIII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

1. Predávajúci môže rozhodnúť o zľave prezentovaných tovarov, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na webovej stránke predávajúceho v deň zadania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného predávajúci informuje na svojej webovej stránke.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. OP platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia OP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Obchodné podmienky vo formáte .doc si môžete stiahnuť [tu].